Slutsats och rekommendationer 

Projektet Grön Landsbygdsintegration har genomfört pilotomgångar av arbetsmarknadsinsatsen Tolgmodellen, som ser till hela människan vid etablering. Modellen har visat sig ge tydliga effekter vad gäller att höja deltagarnas självkänsla, modellens kartläggande funktion har också varit tydlig. De största utmaningarna för oss som jobbat med modellen har varit att hitta rätt deltagare samt att överlämna den kartläggande information som finns om varje deltagare efter avslutad insats och få den att komma dem till godo. Åren med projektet har resulterat i många lärdomar och en del rekommendationer för den som vill arbeta vidare med Tolgmodellen på annan plats.

Rekommendationer för fortsatt arbete
Pilotprojektet har genomfört det arbete som var överenskommet i projektplanen. De resultat vi kan se av Tolgmodellen är såväl platsbundna som få, endast tio deltagare har genomfört insatsen och deltagaromgångarna har endast genomförts i byn Tolg. Indikationer på att modellen fungerar väl finns och vi kan därför rekommendera att det genomförs fler omgångar på fler platser framöver. Vi anser även att insatsen genomförs löpande, då det är först efter flertalet regelbundna omgångar man kan avgöra om Tolgmodellen kortar individers väg till etablering eller inte. Det är också först med regelbundenheten som vetskapen om att modellen finns kan bli spridd, vilket är viktigt för att öka chansen till ett jämnt deltagarflöde.

Vi rekommenderar att inkludera civilsamhället och ideella organisationer både för att hitta deltagare och för att vara en del av deltagarnas plattform efter Tolgmodellen. Arbetsförmedlingens uppdrag är i skrivandets stund i stark förändring och andra aktörer behöver kopplas in för att stödja målgruppen. 

Vi rekommenderar att Arbetsförmedlingen skapar en plattform för genomförda projekt, som gemene man kan få tillgång till och lära sig av. Detta för att undvika att man gör samma misstag flera gånger. Öppenhet kring utmaningar, lärdomar och framgångsfaktorer främjar framtida insatsers framgångar.

Då svårigheten att hitta deltagare finns hos fler projekt än Grön landsbygdsintegration, rekommenderar vi Arbetsförmedlingen och Regeringen att titta på vad detta beror på.  Kanske behövs nya arbetsmetoder för att få individer intresserade av att delta? Kanske behöver insatserna se annorlunda ut för att få individer intresserade? Denna undersökning och analys kan ske i projektform eller inom ordinarie verksamhet. Dock bör uppdraget vara av nationell karaktär.

Slutligen rekommenderar vi att bredda Tolgmodellen till fler målgrupper. Att arbeta med individanpassning och att se till hela människan bör vara till gagn för fler än de målgrupper pilotprojektet arbetat med. I dag finns flertalet aktörer som är intresserade av att arbeta vidare med Tolgmodellen, såväl med samma målgrupp som projektet riktat sig till, som med andra målgrupper. 


Slutsats
Projektets slutsats är att indikationer finns som visar att Tolgmodellen kan korta vägen för etablering. Fokuset på att se till hela människan verkar vara en framgångsfaktor. Dock behöver modellen testas på fler platser, under längre tid och i större skala för att man ska kunna utläsa verkliga effekter.

 

Rekommendationer och slutsats är ett utdrag ur projektet Grön landsbygdsintegrations slutrapport.