Tio lärdomar

Under genomförandet av pilotomgångarna har vi lärt oss mycket. Smått och stort. Förvånande saker och förväntade saker. Här kan du läsa om tio av dem.

1. Tolgmodellen får en kartläggande funktion för varje individ.
De tre modulerna samt ett praktiskt fokus gör att arbetslaget ser varje deltagare i olika sammanhang. Detta leder till att vi får en helhetsbild av vem varje person är, vilka erfarenheter som finns sedan tidigare och vad som kan vara lämpligt nästa steg att ta efter Tolgmodellen.

2. Utslussningen är ett viktigt tillägg till modellen inför nästa steg för deltagarna.
Resultatet av pilotomgångarna visar tydligt att fler kommer till nästa insats snabbare med utslussningsfunktionen än utan.

3. Studiebesök och riktade informationsinsatser är nödvändigt för att få deltagare till arbetsmarknadsinsatsen.
För att både möjliga deltagare och handläggare ska förstå vad Tolgmodellen innebär behövs anpassad information. Detta i kombination med personliga möten mellan handläggare och deltagare samt deltagare och verksamhetssamordnare innan Tolgmodellen startar gör att en tydligare bild av vad modellen innebär kan förmedlas.

4. Projektägaren behöver ha en ekonomisk kapacitet att ligga ute med medel i flera månader innan pengarna från beställaren kommer in.
Ofta behöver utförare betala ut medel för genomfört arbete innan man kan rekvirera eller fakturera beställaren. Beroende på utförarens momshantering, kan tiden för utläggen variera. Företagets upplägg för momsdeklarationer påverkar likviditeten.

5. Flexibilitet, tydlighet och språkförenkling är nödvändigt
Deltagarnas kunskaper i det svenska språket samt fysisk kapacitet skiljer sig mycket från individ till individ oavsett gruppstorlek. Individuell nivåanpassning behövs och är också möjlig för varje deltagare inom Tolgmodellen. Vi vill också poängtera att man aldrig kan vara nog tydlig. Dialog behöver ta tid och förklaringar av ord, sammanhang eller rutiner behöver ofta göras flera gånger och på olika sätt.

Då webbplatser eller myndighetsinformation sällan finns på tillräckligt lätt svenska, finns det också ofta behov att förklara och därmed minska tröskeln för deltagaren att kunna förstå och därmed använda sig av generell information. Detta har visat sig vara en mycket viktig del för flera av våra deltagare i Tolgmodellen.

6. Regelbundna arbetslagsträffar är nödvändigt för att få en samlad syn av varje deltagares förmågor, kompetens, utmaningar och önskemål.
Handledarna ser deltagarna i olika situationer. Genom arbetslagsträffar och annan regelbunden kommunikation mellan handledare kan en helhetsbild träda fram, vilket innebär att varje individ lättare kan få den utmaning och anpassning hen behöver.

7. Regelbunden dokumentation är en viktig beståndsdel för Tolgmodellen.
Förutom arbetslagsträffar som dokumenteras för varje handledare loggbok. Detta är en viktig del i kartläggningen för varje deltagares möjliga nästa steg efter Tolgmodellen. Viktigt är också att dokumentationen sammanställs av verksamhetssamordnare och överlämnas till såväl utslussare som beställare av insatsen.


8. Praktiskt fokus, holistiskt perspektiv och förankring i närområdet är centralt.

Tolgmodellen passar dem som lär genom att göra. Att använda närmiljön som främsta läromedel skapar en förankring i både nuet och den möjliga framtiden. Eftersom vi vill se till hela människan i Tolgmodellen är också respekt för individen och dialog i tillåtande miljö en framgångsfaktor för att deltagarna ska få en stabil plattform att stå på. I detta ingår även att både få inblick i och respektera deltagarens situation utanför Tolgmodellen, vilken ofta består av mycket oro för framtiden och med komplexa myndighetsärenden.

9. Öppen dialog och samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att Tolgmodellen ska fungera.
Eftersom modellen består av flera olika delar behöver flera aktörer samverka vid utförandet. En öppen dialog mellan både de som utför på plats och mellan utförare och myndigheter och beställare är nödvändigt för att Tolgmodellen ska fungera.

10. Intyg och referenser är viktiga för deltagaren
Ofta har deltagarna jobb som mål efter de avslutat Tolgmodellen. Vikten av att ha med sig ett intyg på genomförd insats och referenser att hänvisa till kan inte nog understrykas.