Slutrapport

Denna slutrapport för projektet Grön landsbygdsintegration är upprättad i samförstånd mellan projektägare/beställare Arbetsförmedlingen Växjö, Nybrukarna, projektets styrgrupp samt projektledare Ingela Eriksson. 

 

Övergripande information om projektet
Typ av projekt Metodutvecklingsprojekt
Omfattning Resultat Genomförande samt utvärdering av pilotomgångar av Tolgmodellen – en arbetsmarknadsinsats för nyanlända som ser till hela människan vid etablering. Pedagogiskt material för att kunna använda erfarenheterna och utföra modellen på annan plats. 
Tid 20170901-20190901
Kostnad 2 902 163 SEK
Projektdokumen-tation, lagringsplats http://.tolgmodelllen.nybrukarna.se 

 

1. Slutsats och rekommendationer 

Projektet Grön Landsbygdsintegration har genomfört två omgångar av arbetsmarknadsinsatsen Tolgmodellen, som ser till hela människan vid etablering. Modellen har visat sig ha en självkänslehöjande och kartläggande effekt för varje deltagare. De största utmaningarna har varit att hitta deltagare till insatsen samt att överlämna kartläggande information efter insatsens avslut.  

Projektet har upprättat en handbok och erfarenhetsbank för att sprida kunskap. Vi rekommenderar att man läser den om man är intresserad av att se hur projektet fungerat mer ingående 

1.1 Rekommendationer för fortsatt arbete

Pilotprojektet har genomfört det arbete som var överenskommet i projektplanen. De resultat vi kan se av Tolgmodellen är dock såväl platsbundna som få, då endast tio deltagare har genomfört insatsen. Indikationer på att modellen fungerar väl finns, men vi rekommenderar att man genomför fler omgångar på fler platser framöver. Vi rekommenderar även att insatsen genomförs löpande, då det är först efter flertalet regelbundna omgångar man kan dra slutsatsen om Tolgmodellen kortar individers väg till etablering eller inte. Det är också först med regelbundheten som vetskapen om att modellen över huvud taget finns kan bli verklig, vilket är viktigt för att öka chansen till ett jämnt deltagarflöde.

Vi rekommenderar att inkludera civilsamhället och ideella organisationer för att både hitta deltagare och att vara en del av deltagarnas plattform efter Tolgmodellen. Arbetsförmedlingens uppdrag är i skrivandets stund i stark förändring och andra aktörer behöver kopplas in för att stödja målgruppen. 

Vi rekommenderar att Arbetsförmedlingen skapar en plattform för genomförda projekt, som gemene man kan få tillgång till och lära sig av. Detta för att undvika att man gör samma misstag flera gånger. Öppenhet kring utmaningar, lärdomar och framgångsfaktorer främjar framtida insatsers framgångar.

Då svårigheten att hitta deltagare finns hos fler projekt än Grön landsbygdsintegration, rekommenderar vi Arbetsförmedlingen och Regeringen att titta på vad detta beror på.  Kanske behövs nya arbetsmetoder för att få individer intresserade av att delta? Kanske behöver insatserna se annorlunda ut för att få individer intresserade? Denna undersökning och analys kan ske i projektform eller inom ordinarie verksamhet. Dock bör uppdraget vara av nationell karaktär.

Slutligen rekommenderar vi att bredda Tolgmodellen till fler målgrupper. Att arbeta med individanpassning och att se till hela människan bör vara till gagn för fler än de målgrupper pilotprojektet arbetat med. I skrivandets stund finns flertalet aktörer som är intresserade av att arbeta vidare med Tolgmodellen, såväl med samma målgrupp som projektet, som med andra målgrupper. 

1.2 Slutsats

Projektets slutsats är att indikationer finns som visar att Tolgmodellen kan korta vägen för etablering. Fokuset på att se till hela människan verkar vara en framgångsfaktor. Dock behöver modellen testas på fler platser, under längre tid och i större skala för att kunna utläsa verkliga effekter.

 

2. Syfte och genomförande 

Syftet med det arbetsmarknadspolitiska projektet Grön landsbygdsintegration har varit att forska på nya sätt att arbeta med integration på landsbygden med grön inriktning. Projektet har föranletts av en förstudie som finansierades av Leader Linné Småland samt Nybrukarna ekonomisk förening som visade på att landsbygden kan vara ett viktigt verktyg i integrationen av utrikesfödda. Projektet innehöll test av konceptet Tolgmodellen, vilken är resultatet av  förstudien. Tolgmodellen är en kombinationsmodell med syfte att testa om grön landsbygdsintegration är en väg för snabbare etablering i Sverige. Syftet var att genom modulerna praktisk svenska, arbetsplatspraktik och hälsoträdgård främja etableringen. Att se till hela människan, har varit ett genomgående fokus.

Två omgångar av genomförande med Tolgmodellen har ingått  i pilotprojektet Grön landsbygdsintegration, finansierat av Arbetsförmedlingen och utfört av Nybrukarna. Målgruppen har varit långtidsarbetslösa, lågutbildade personer med utländsk bakgrund. I projektet har också framtagande av pedagogiskt material för framtida utföranden ingått.

3. Intressenternas upplevelse

Projektet Grön landsbygdsintegration har haft ett undersökande syfte. Då såväl arbetsmetoderna som konstellationen av samverkande organisationer varit nya har ibland såväl missnöje som missförstånd uppstått, vilket är naturligt vid nya arbetssätt och nya konstellationer. Generellt kan dock sägas att samverkan fungerat tillfredsställande, vilket också den följeforskningsrapport som genomförts kring projektet visar. 

Arbetsförmedlingens utvärdering visar på både positiva och negativa upplevelser av projektet. Då antalet medverkande i den enkätundersökning som gjorts är mycket få, kan dock detta endast ge en indikation för projektets utfall. Deltagare samt byn Tolgs utförande aktörer såsom handledare och chaufförer i Tolgmodellen har uttryckt sig mycket positivt om genomförandet och sin medverkan i Tolgmodellen. 

Projektet har i sin digitala handbok förmedlat utförliga beskrivningar om olika intressenters upplevelser. Den finns på http://tolgmodellen.nybrukarna.se .

4. Projektförlopp och måluppfyllelse

Projektet Grön landsbygsintegrations intention var att testa kombinationsmodellen Tolgmodellen, som ser till hela människan vid etablering. Tanken var att minst två pilotomgångar skulle genomföras. Så har också gjorts. Däremot, fick en omgång avbrytas då deltagarantalet var för få. Den andra omgången sköts på framtiden ett halvår innan den kunde genomföras. Efter två helt genomförda omgångar beslutade styrgruppen att inte genomföra fler, då att hitta deltagare till Tolgmodellen visat sig vara en stor utmaning som krävde större personella resurser än vad som fanns tillgängligt.

Projektet har också kortats tre månader på grund av omorganisation och omfördelande av medel hos Arbetsförmedlingen. 

4.1 Verksamheten Tolgmodellen

Insatsen har visat sig ha en både kartläggande och självkänslehöjande funktion för varje deltagare. Att se till hela människan verkar vara en framgångsfaktor, dock har för få deltagare genomgått insatsen för att detta ska kunna mätas. Två stora utmaningar har funnits inom projektet; hitta deltagare och överlämning av kartläggning:

Utmaning 1 – hitta deltagare
Projektet erbjöd upp till åtta platser i varje omgång, ingen av deltagaromgångarna blev fullsatta. En omgång fick även skjutas på framtiden eftersom det inte fanns tillräckligt med deltagare. För att hitta deltagare till en andra omgång utökades informationsinsatserna, vilket ledde till att även den kunde genomföras. 

I skrivandets stund har Arbetsförmedlingen fått kraftigt ändrade direktiv och kommer att reformeras. Men, oavsett vad myndighetens roll blir i framtiden kommer människorna i behov av Tolgmodellen eller andra insatser att finnas kvar. Vi är övertygade att samverkan, transparens och generositet mellan olika aktörer och inom olika sektorer i samhället är det allra viktigaste för att få rätt deltagare till rätt insats.

Utmaning 2 – överlämning av kartläggning
Tolgmodellen har visat sig få en stor kartläggande effekt för varje individ. Eftersom utförarna träffar deltagarna under tio veckor och i flera olika sammanhang får man en god bild av vem personen är och vad som är lämpligt nästa steg att ta. Baserat på detta, lämnas rekommendationer över till uppdragsgivaren, som i detta fall varit Arbetsförmedlingen.

Efter första genomförandeomgången fungerade inte överlämningen enligt projektplan. De rekommendationer som gjordes togs inte hand om. Det berodde på flera saker, men slutresultatet blev att de individer som genomfört Tolgmodellen inte kom vidare till nästa steg förrän långt efter tiden med modellen avslutats. Till det som blev omgång två lades en utslussningsfunktion till. Den innebär att varje deltagare i Tolgmodellen har en utslussare knuten till sig för att kunna komma vidare till nästa steg. Utslussningen var framgångsrik och gjorde att fler kom vidare efter Tolgmodellens slut snabbare än i omgång ett. Både utvärderingen från Arbetsförmedlingen och följeforskningen som varit knuten till projektet nämner dessa två utmaningar.

Projektmål och utfall

Mål 1: att deltagare etableras snabbare i sitt nya hemland än om man inte deltagit i insatsen.
Detta är ett långsiktigt mål som kräver både fler deltagare, fler platser som testar modellen och längre tidsperspektiv än pilotprojektets. Med de justeringar vi gjort under Tolgmodellens pilotomgångar, bland annat med tillägget av utslussning – tror vi fortfarande att en insats som ser till hela människan vid etablering gynnar både individ och samhälle samt snabbar på etableringen i sitt nya hemland. De indikationer vi ser är dock platsbundna och vi välkomnar fler att testa modellen.

Mål 2: att stärka deltagarens kunskaper om landsbygdens möjligheter.
Uppfyllt för alla deltagare. Exempelvis har såväl närmiljö diskuterats och flera studiebesök hos lokala entreprenörer genomförts inom praktisk svenska under båda omgångarna. Landsbygdens möjligheter har även visats och diskuterats genom praktikplatserna och hälsoträdgården. Flera av våra deltagare har nästan bara vistats i städer under tiden de varit i Sverige, så landsbygden har varit en ny plattform för dem att upptäcka.

Mål 3: att stärka varje deltagares självkänsla.
Detta mål har inte gått att mäta i vårt projekt då det inte gjordes någon dokumenterad analys före deltagaromgångarna. Dock anser vi det vara uppfyllt genom samtal med deltagare under sista veckan av omgångarnas genomförande. Alla har uttryckt hur de fått mer kunskap och utvecklats under de tio veckorna de deltagit i insatsen. De som arbetat med utförandet av Tolgmodellen kan också alla vittna om hur självkänslan hos deltagarna vuxit under de tio veckorna. 

Mål 4: att undersöka om en kombinationsmodell med tanke – att se till hela människan vid etablering gynnar individens hälsa och kortar vägen till en etablering i sitt nya hemland.
Då antalet deltagare i Tolgmodellen endast varit tio stycken och projektet pågått i två år, samt att kontrollgrupp inte funnits att mäta mot – kan detta mål inte mätas förrän fler omgångar genomförts än pilotprojektets. Arbetsförmedlingens utvärdering av projektet visar dock indikationer på att hälsoproblematik upptäcks i större utsträckning än i andra insatser, vilket på lång sikt både bör gynna individens hälsa och korta vägen till etablering. 

Mål 5: att skapa ett pedagogiskt material att enkelt sprida till andra som vill testa modellen på annan plats.
Uppfyllt. Projektet har skapat en handbok för att dela erfarenheter och möjliggöra genomförande på annan plats.

Mål 6: Varje deltagare skall få pröva på sysselsättning inom bristyrke (Utifrån definition av bristyrken med stöd av Arbetsförmedlingens prognoser)
Uppfyllt för alla deltagare genom insatser inom modulerna praktik på arbetsplats och praktisk svenska. Alla deltagare har exempelvis fått utföra uppgifter inom naturbruk och lantbruk, vilket vid tiden för projektgenomförandet varit definierat som bristyrken. 

Mål 7: Minst två deltagare / omgång skall ha gått vidare till arbetsnära insats/utbildning 90 dagar efter projektets avslut.
I första pilotomgången uppfylldes inte detta mål då rekommendationer som överlämnades från Tolgmodellen ej togs omhand av handläggare inom 90 dagar. Däremot är målet uppfyllt för omgång två. Utslussningsfunktionen i omgång två av Tolgmodellen hade stor effekt för att detta mål skulle uppfyllas. 

Mål 8: Utvärdering av hälsan: Upplägg av enklare utvärdering av deltagare sker i samråd mellan Arbetsförmedlingen, projektledare och arbetslaget i Tolg.
Uppfyllt för alla deltagare. Enklare utvärdering gjordes på plats i verksamheten, framförallt genom enskilda samtal och genom modulen Hälsoträdgården, men även genom lektionspass om hälsa i omgång två av praktisk svenska. Även praktikplatserna blev en del i kartläggningen kring arbetsförmåga och individers hälsotillstånd. I de fall som något anmärkningsvärt framkommit kring hälsan för en deltagare, har detta förmedlats vidare till Arbetsförmedlingen genom såväl samtal som i överlämnade rekommendationer. Vid behov har arbetslaget även varit behjälpliga i kontakt med vård eller myndigheter då deltagare önskat och då det ansetts kunna ingå i arbetslagets arbetsuppgifter. Detta har bedömts från fall till fall och från gång till gång.

De fem första målen fanns i ordinarie projektplan, vilka baserades på förstudien som ledde till detta pilotprojekt. Mål sex, sju och åtta har lagts till av Arbetsförmedlingen med syfte att ha mätbara indikatorer med ett arbetsmarknadsperspektiv.

5. Ekonomisk berättelse

Projektet har resursmässigt bestått av två projektöverenskommelser med en total budget för perioden på knappt 4 MSEK, varav drygt 2,9 MSEK har rekvirerats. Den största anledningen till att budgeten underskridits är att det genomförts färre omgångar med deltagare än budgeterat. Den största kostnadsposten har varit tid för genomförande. Lokalkostnaderna har kunnat hållas låga tack vare stor andel medfinansiering från projektets övriga aktörer utöver Arbetsförmedlingen.

 

6. Referenser

Alla erfarenheter från detta projekt förmedlas via en digital handbok  på http://tolgmodellen.nybrukarna.se . Plattformen innehåller såväl följeforskning, som utvärdering, som tips, erfarenheter och reflektioner kring utförande.

För vidare information kan även någon av följande personer kontaktas:

Jenny Rydhammer; verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen: jenny.rydhammer@arbetsformedlingen.se

Maja Söderberg, projektutförare Nybrukarna:
maja@nybrukarna.se

Ingela Eriksson, projektledare Grön landsbygdsintegration:
ingela.h.eriksson@gmail.com