Upptäckter och justeringar

Efter att vi nu genomfört flera omgångar av Tolgmodellen, kan vi konstatera att den faktiskt fungerar. Modellen har såväl en kartläggande funktion som att den visat sig höja självkänslan hos de deltagare som genomgått den tio veckor långa insatsen. När deltagarna avslutat sin tid i Tolg, vet de vad som är lämpligt nästa steg för dem. Längs vägen i pilotprojektet har vi adderat några saker till grundmodulerna:

 

Praktik på arbetsplats

I genomförandet av Tolgmodellen har praktik på arbetsplats inom redan existerande verksamheter funnits alla deltagaromgångar. Redan efter första pilotomgången uppstod dock behovet av en ny variant av praktikplats – den ambulerande. Den kom till av flera olika anledningar, men i huvudsak dessa två:

  1. Det kan vara svårt för småföretagare att ta emot praktikanter under så lång tid som tio veckor. Även om praktikanterna i Tolgmodellen endast är på plats två eftermiddagar i veckan, kan det kännas som ett stort åtagande att se till att uppgifterna blir bra, varierade och anpassade till dem under hela perioden. Då företagen i vårt närområde  ofta är små, kan det också kännas svårt att ta emot praktikanter då lönsamheten kontra arbetstiden redan kan vara ansträngd. Denna utmaning tror vi kommer att finnas även på andra platser i landet.

  2. Vi såg starka tendenser hos flera deltagare att testa på många olika saker på sin praktikplats. Man ville gärna visa att man både kan måla, snickra, odla med mera. Denna praktikplats är ett sätt att anpassa efter de personer som även framöver antingen vill visa sin kompetens inom flera olika områden eller som vill testa på flera saker för att fundera ut vad man vill och kan arbeta med i framtiden.


Vad är en ambulerande praktikplats?
En ambulerande praktikplats innebär att flera gårdar/företag/föreningar i förtid är vidtalade att agera praktikplats under någon vecka, dock utan aktivt handledaransvar. Tolgmodellen har istället anställda handledare som är med praktikanterna på de olika platserna under hela perioden. Hen stämmer i förväg av med de olika platserna vad som är både möjligt och rimligt att utföra. Handledare med praktikanter utför sedan några olika sysslor på avtalade platser under perioden. Exempel på sysslor kan vara att förbereda odlingsplatser, byggnadsvård, målning av staket, enklare snickeriarbeten, enklare djurskötsel med mera. I Tolg visade snabbt flertalet aktörer i byn intresse för att ställa upp med förutbestämda sysslor enligt dessa premisser och utifrån säsong och deltagarnas premisser utformades praktiken. Den ambulerande praktikhandledaren hade ansvar för 2-3 deltagare per omgång.

Den ambulerande praktikplatsen blev väldigt lyckad. Såväl för deltagare som för byn. Läs gärna intervjun med en av våra handledare för att få mer inblick i detta.

 

Praktisk svenska

Inledningsvis hade den praktiska svenskan i Tolgmodellen ett stort fokus på gröna näringar. När arbetslaget mötte deltagarna insåg vi att detta behövde breddas. Det deltagarna behövde var att öva på att prata svenska och att öva på ord som finns i vardagens språk – oavsett vilket yrke man vill arbeta inom framöver. Vi såg också att man behövde grundläggande information om hur olika samhällsfunktioner fungerar, samt stöd i hur man söker jobb Sverige.


Digitalt arbete
Under våren 2018 framkom önskemål från Arbetsförmedlingen att arbetslaget skulle arbeta med “planeringsverktyget”, ett verktyg som varje deltagare via Arbetsförmedlingens plattform skulle ha tillgång till om man hade mobilt BankId. Planeringsverktyget är ett hjälpmedel för individen att såväl kunna söka jobb, att aktivitetsrapportera,  att planera framtida aktiviteter och att skriva in sitt CV. Att arbeta med detta var något som välkomnades av arbetslaget. Det blev ett verktyg för att främja ett långsiktigt arbete och för att information skulle nå handläggare på ett effektivare sätt än vad som tidigare varit möjligt inom projektet.

Under deltagaromgången hösten 2018 lades därmed mer tid på att arbeta digitalt och att använda sig av Arbetsförmedlingens plattformar för att hitta rätt väg framåt för varje individ efter Tolgmodellen. Detta blev ett mycket uppskattat inslag i modulen praktisk svenska, som deltagarna hade stor nytta av.

Idébank
Under tiden med Tolgmodellen har en idébank med olika lektionsupplägg efter teman skapats. Här finns både praktiska och teoretiska pass att inspireras av eller utgå från. Alla teman har sin grund i vad handledarna inom praktisk svenska sett att deltagare i Tolgmodellen haft behov eller glädje av att diskutera. Idébanken har kommit till i samma anda som Tolgmodellen i övrigt – att anpassa efter individ och grupp. Idébanken finns att ladda ner i handboken under mallar och dokument för att underlätta för nya platser att arbeta med praktisk svenska.

 

Hälsoträdgård

Då deltagarna i Tolgmodellen inte är sjukskrivna har de ofta mycket kraft att göra saker. Det huvudsakliga behovet är att känna en känsla av sammanhang, vilket framkommit både i aktiviteter och i diskussioner i hälsoträdgården. Grundupplägget för eftermiddagarna har därmed i alla pilotomgångar varit detsamma, men aktiviteterna har blivit något mer gemensamma och större än vi först tänkt att de skulle vara. Kraften och viljan att göra saker tillsammans har varit stark. 

Tiden för samtal har varit återkommande viktigt för deltagarna i Tolgmodellen. Mer än vad vi först kunde ana. Samtalen har visat sig bli en viktig funktion för att uttrycka sig i sin egen takt och utifrån egna tankar, att fråga saker man undrar över, att öva på ord och att få en känsla av sammanhang. 

 

Utslussning

Efter tio veckor med Tolgmodellen vet varje deltagare vad som är lämpligt nästa steg att ta. Vi som arbetar med modellen har tillsammans lärt känna individerna utifrån flera perspektiv. Modellen har verkligen en kartläggande effekt. Att vidareförmedla och sedan direkt docka an till en ny aktivitet visade sig emellertid vara svårt för deltagarna. På grund av den svårigheten har det i Tolgmodellen lagts till en utslussningsfunktion.  

Utslussningen innebär extra handledartid för att ta första kontakter med till exempel möjliga praktikplatser, utbildningar och handläggare för att förankra rekommendationer efter Tolgmodellen för varje deltagare. Varje deltagare har en egen utslussare som de lärt känna i Tolg. Hen blir länken mellan tiden i Tolg och nästa steg. Utslussaren är anställd av Tolgmodellen för att lämna över information kring vad deltagaren gjort i Tolg och vad som är lämpligt nästa steg att ta för individen. Utslussarens arbetstid är begränsad till ett visst antal timmar, beslutade inom projektet. Aktiviteterna skiljer sig från deltagare till deltagare, beroende på vad som gagnar individen mest.

Utslussningen pågår främst efter tiden med Tolgmodellen, men arbetet påbörjas redan i slutet av de tio veckorna för att övergången ska kännas mer naturlig och hoppfull. Resultatet av utslussningen är tydligt – fler deltagare påbörjar snabbare en ny aktivitet.

 

Resultat

Att dra slutsatser kring vad de långsiktiga effekterna blir för den enskilde individen och i stort är ännu tidigt att göra. De resultat vi har är platsbundna och än är det inte tillräckligt många deltagare som genomfört Tolgmodellen för att vi med säkerhet ska kunna säga hur modellen fungerar. Det är ändå tydligt att alla som genomfört tio veckor med Tolgmodellen har haft stor nytta av den. Självkänslan har  höjts, språket utvecklats och nätverket utökats. Förståelsen för hur samhället fungerar och känslan av att ingå i ett sammanhang har också ökat liksom viljan att ta sig vidare på vägen mot etablering. I och med det att Tolgmodellen visat sig få en så stark kartläggande funktion för varje deltagare, är möjligheterna goda att hitta rätt nästa steg för varje individ efter avslutad insats.

De tre olika modulerna gör att vi möter deltagarna i olika situationer och det är tydligt att alla delarna behövs för att vi verkligen ska kunna se hela människan. Vi tror fortfarande att detta främjar både individ och samhälle. Nu är det dags att förankra detta vidare genom att låta Tolgmodellen ta form på andra platser.