Inom Pilotprojektet Grön Landsbygdsintegration         genomfördes två pilotomgångar av det som kommit att kallas Tolgmodellen. Projektet och omgångarna finansierades av Arbetsförmedlingen i Växjö och projektplanen baserades helt på förstudien. 

 

Förstudien avslutades i maj 2017 och fyra månader senare startade pilotprojektet med genomförandeomgångar. Pilotprojektet Grön landsbygdsintegration är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen i Växjö, Nybrukarna och flertalet aktörer i byn Tolg. Projektet pågick i två år, från september 2017 till september 2019.

Viktigt att poängtera är att Tolgmodellen i detta skede var en hypotetisk och ny modell. Vi visste naturligtvis inte alls hur resultatetet skulle bli vid förverkligandet av modellen men vi var måna om att det skulle bli så bra som möjligt för varje deltagare och därför var alla aktörer beredda på att justeringar skulle behöva göras. Utöver att testa modellen i verkligheten ingick också analys och spridning av resultat i pilotprojektet. Den här plattformen är en del av detta.

Praktik, utbildning och hälsofrämjande insatser i natur hade nu sammanfogats till en kombinationsmodell där en grupp nyanlända, inskrivna på Arbetsförmedlingen fick möjlighet att vistas i byn Tolg fyra dagar i veckan i tio veckor. Schemat var uppbyggt så att teoretiska pass genomfördes på förmiddagarna medan eftermiddagarna fick en praktisk eller återhämtande karaktär.

Tolgmodellen består av ett utbildningspaket, ett praktikpaket och ett hälsofrämjande paket. Utbildningspaketet, det vi kallar praktisk svenska, har i pilotomgångarna genomförts i Frunas hage  där det både finns lokaler lämpliga för klassrum och ytor lämpliga för praktiska moment.

Praktikdelen i modellen är lite annorlunda uppbyggd än en traditionell praktik. Den är framtagen i samråd med företagare i byn och innebär att man har få tillfällen per vecka med praktikanter, men däremot mer än en praktikant per omgång hos sig.

I Tolgmodellen har deltagarna även schemalagd tid i en hälsoträdgård. Aktiviteterna bygger på forskning inom trädgårdsterapi och ska ses som en hälsofrämjande åtgärd. Aktiviteterna anpassas utifrån gruppens behov, men generellt kan man säga att tiden i hälsoträdgården inte är prestationsbaserad utan snarare fokuserad på att man ska ha möjlighet att återhämta sig från det man varit med om i livet. Platsen för detta är i pilotomgångarna den trädgård som Hillebil Andersen byggt upp under 20 års tid.

I hälsoträdgården är det fokus på återhämtning snarare än på prestation. 

 

Tolgmodellens olika moduler är var och en möjlig att anpassa efter individ och grupp. Viktigt är dock att alla grupper alltid har alla tre moduler på sitt schema. Deltagarna vistas i Tolg fyra dagar i veckan i tio veckor. Den femte dagen är avsatt för eget arbete med exempelvis arbetssökande. Till detta kommer intervjuer före och efter insatsen. Insatsen och schemat har utgått från Arbetsförmedlingens tänk kring tremånadersinsatser, vilket framkommit genom diskussioner kring behov och möjligt genomförande.

Tänkt gruppstorlek för varje omgång är 5-8 personer. Det har stöd i forskning inom naturunderstödd rehabilitering, är lagom för att kunna genomföra aktiviteter i hälsoträdgården och för att undervisa samt göra studiebesök inom utbildningspaketet.

Tolgmodellen är ett helhetskoncept, så de deltagare som är tänkta att vara med, ska bedömas kunna vara med i alla delar. Deltagarna kan ha viss psykisk ohälsa, men har i så fall inte sjunkit så djupt att de är sjukskrivna. Insatsen blir därmed till viss del förebyggande. Den ska ses som en hälsofrämjande insats snarare än en rehabiliterande.

Deltagargruppen sammanställs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, arbetslaget i Tolg och bygger självklart på intresse från nyanlända inskrivna på den lokala Arbetsförmedlingen. Efter diskussion med Arbetsförmedlingen, har målgruppen för insatsen inledningsvis beslutats vara nyanlända (inom 3 år från uppehållstillstånd) i första hand inom etableringsuppdraget. Det skall vara personer med erfarenhet/vilja inom området oavsett utbildningsbakgrund. Lågutbildade lantbrukare är ett exempel på möjliga deltagare. Som helhet är detta en insats med inriktning gröna näringar/landsbygdsintegration. Alla deltagare kommer kunna pröva på arbetsuppgifter och utveckla sin arbetsförmåga inom gröna näringar i utbildningspaketet och i hälsoträdgården.

Deltagare i första omgången av Tolgmodellen tillsammans med projektledare Ingela Eriksson.