Syfte mål och verksamhet

Det är inom projektet Grön landsbygdsintegration som Tolgmodellen utförts. Projektet är ett samverkans- och forskningsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Nybrukarna, Frunas hage och ett flertal andra aktörer i Tolg. I projektöverenskommelsen har följande angetts som syfte, mål och verksamhet:

Syfte

Syftet med det arbetsmarknadspolitiska projektet ”Grön landsbygdsintegration” är att forska på nya sätt att arbeta med integration på landsbygden med grön inriktning. Projektet har föranletts av en förstudie som finansierades av Leader Linné Småland samt Nybrukarna ekonomisk förening som visade på att landsbygden kan vara ett viktigt verktyg i integrationen av utrikesfödda.

Projektet innehåller en test av konceptet Tolgmodellen. Justeringar i modellen kan behövas under projektets gång, vilket löpande stäms av mellan Arbetsförmedlingen och projektledare. Tolgmodellen baseras på förstudiens resultat och konceptidén ägs av Nybrukarna och Ingela Eriksson. Nybrukarna och Ingela Eriksson har rätt att sprida hela konceptidén.

Insatsen är en kombinationsmodell med syfte att testa om grön landsbygdsintegration är en väg för snabbare etablering i Sverige. Syftet är att genom yrkesorienterade insatser inom landsbygden i Tolg samt via vistelse i hälsoträdgården främjar etableringen.

 

Mål

Målen för Grön landsbygdsintegration är:

 • att undersöka om en kombinationsmodell med tanke att se till hela människan vid etablering gynnar individens hälsa och kortar vägen till en etablering i sitt nya hemland.
 • att deltagare etableras snabbare i sitt nya hemland än om man inte deltagit i insatsen.
 • att stärka deltagarens kunskaper om landsbygdens möjligheter
 • att stärka varje deltagares självkänsla
 • att skapa ett pedagogiskt material att enkelt sprida till andra.


Arbetsförmedlingens indikatorer för måluppfyllnad

 • Varje deltagare skall få pröva på sysselsättning inom bristyrke (Utifrån definition av bristyrken med stöd av Arbetsförmedlingens prognoser)
 • Minst 2 deltagare/omgång skall ha gått vidare till arbetsnära insats/utbildning 90 dagar efter projektets avslut.
 • Utvärdering av hälsan: Upplägg av enklare utvärdering av deltagare sker i samråd mellan Arbetsförmedlingen, projektledare och arbetslaget i Tolg.

 

Målgrupp

Målgruppen för projektet är arbetssökande individer som står långt från arbetsmarknaden inom olika grupper. De huvudsakliga målgrupperna är:

 1. Långtidsarbetslösa
 2. Lågutbildade
 3. Utrikesfödda


Verksamhet

Insatsen för deltagarna i projektet sker sammanlagt under tre månader och är totalt 10veckor, fyra dagar/vecka. En dag/vecka ges deltagarna möjlighet till arbetssökande och personliga aktiviteter. Max 8 deltagare/gång.

Insatsen består av flera olika delar:

 • Diskussioner i grupp
 • Individiuell handledning med enskilda uppgifter
 • Information om odling och natur
 • Orienterande information
 • Praktisk svensk dialog med grön inriktning
 • Prova på olika arbetsuppgifter inom landsbygden
 • Hälsofrämjande åtgärd i form av vistelse i en hälsoträdgård
 • Pedagogiskt stöd kring digitala verktyg/kanaler med AF.

Anordnare av projektet tillser att deltagarna får hjälp med transport till, från och under insatsen. Deltagarna upphämtas från Växjö. Deltagare är försäkrade från Arbetsförmedlingen såväl under transport till och från Tolg som under vistelsen i Tolg.