I Tolgmodellen är det viktigt att deltagarna känner att de ingår i ett större sammanhang. Praktikplatserna ger deltagarna möjlighet både att visa upp kompetenser de besitter sedan tidigare och att skaffa sig nya erfarenheter. Även språket övas på ett naturligt sätt och i verklig miljö. Deltagarna har haft sex timmars praktik per vecka fördelat på två eftermiddagar. Upplägget är utformat i samverkan med involverade företagare under vår förstudie och senare genom erfarenheter under pilotprojektets gång.

Vi har haft både företagspraktik och något vi valt att kalla ambulerande praktik. Företagspraktiken har varit kopplad till företag i byn och den ambulerande praktiken har på uppdrag av flertalet föreningar jobbat på olika platser med uppdrag som annars utförts på ideell basis av byborna själva. Därmed har den på ett konkret sätt även kommit byn till gagn, vilket vi sett som ett lyckat inslag och i linje med våra tankar om hållbar integration.

Varje praktikplats har tagit emot 2-3 praktikanter per omgång. Sysslor och upplägg har anpassats utifrån varje deltagares kompetens och förmåga – men även efter säsong och verksamhet. Även handledaren för praktiken har aktivt deltagit i arbetet tillsammans med deltagarna i vissa moment, särskilt i början av praktikperioden. Beroende på syssla, språkförståelse och individuella färdigheter kan nivån av självständighet under praktikperioden variera.

Under våra omgångar av Tolgmodellen har deltagarna visat vilja att prova på någon annans praktikplats också. Det har vi sett som positivt och det har gjort att vi avsatt minst en vecka per omgång för att göra det möjligt att få prova på en annan plats. Någon gång har bytet också resulterat i att en annan plats än den man först varit på, visat sig vara den som passat en deltagare bäst. Då har vi efter diskussion med deltagare och handledare ordnat så att ett byte kan ske. Flexibilitet är viktigt i Tolgmodellen generellt, så även på praktiken.

Efter tio veckor med praktik, har deltagarna naturligt skapat sig referenser för sitt framtida arbetssökande. Detta är mycket värdefullt och uppskattat.

I genomförandet av Tolgmodellen har praktik på arbetsplats inom redan existerande verksamheter funnits alla deltagaromgångar. Redan efter första pilotomgången uppstod dock behovet av en ny variant av praktikplats – den ambulerande. Den kom till av flera olika anledningar, men i huvudsak dessa två:

  1. Det kan vara svårt för småföretagare att ta emot praktikanter under så lång tid som tio veckor. Även om praktikanterna i Tolgmodellen endast är på plats två eftermiddagar i veckan, kan det kännas som ett stort åtagande att se till att uppgifterna blir bra, varierade och anpassade till dem under hela perioden. Då företagen i vårt närområde ofta är små, kan det också kännas svårt att ta emot praktikanter då lönsamheten kontra arbetstiden redan kan vara ansträngd. Denna utmaning tror vi kommer att finnas även på andra platser i landet.
  2. Vi såg starka tendenser hos flera deltagare att testa på många olika saker på sin praktikplats. Man ville gärna visa att man både kan måla, snickra, odla med mera. Denna praktikplats är ett sätt att anpassa efter de personer som även framöver antingen vill visa sin kompetens inom flera olika områden eller som vill testa på flera saker för att fundera ut vad man vill och kan arbeta med i framtiden.

Vad är en ambulerande praktikplats?
En ambulerande praktikplats innebär att flera gårdar/företag/föreningar i förtid är vidtalade att agera praktikplats under någon vecka, dock utan aktivt handledaransvar. Tolgmodellen har istället anställda handledare som är med praktikanterna på de olika platserna under hela perioden. Handledarna stämmer i förväg av med de olika platserna vad som är möjligt och rimligt att utföra. Praktikanterna utför sedan under handledning olika sysslor på avtalade platser under perioden. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att förbereda odlingsplatser, utföra byggnadsvård, att måla staket, enklare snickeriarbeten, enklare djurskötsel med mera. I Tolg visade flertalet aktörer i byn intresse för att ställa upp med förutbestämda sysslor enligt uppsatta premisser. Praktiken utformades sedan utifrån plats, rådande säsong och deltagarnas förutsättningar. Den ambulerande praktikhandledaren hade ansvar för 2-3 deltagare per omgång.