Yrkesroller för genomförande

För att genomföra Tolgmodellen behövs en rad olika kompetenser. Några tjänster går att kombinera i en och samma person. Exempelvis kan verksamhetssamordnare också vara handledare i hälsoträdgården, eller så kan en praktikhandledare också vara chaufför.

Yrkesrollerna är baserade på att modellen genomförs med samma upplägg som pilotomgångarna, alltså tio veckor med fyra vardagar i veckan på landsbygd utan kollektivtrafik. Vid andra upplägg kan rollerna behöva justeras. Vi rekommenderar en gruppstorlek för deltagare på 5-8 personer. Nedan listas de yrkesroller som rekommenderas för att utföra deltagarveckor:

Verksamhetssamordnare
Verksamhetssamordnaren har ett övergripande ansvar och är den samordnande kraft som ser till att Tolgmodellens verksamhet fungerar genom att

 • Ha en dialog med Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.
 • Träffa deltagare innan Tolmodellens start för intervjuer och sedan sammanställa information till övriga arbetslaget och fördela praktikplatser.
 • Samordna studiebesök före uppstart för att välkomna och informera möjliga deltagare.
 • Ta hand om eventuella papper eller frågor som rör deltagare.
 • Skriva rekommendationer för deltagare som lämnas till Arbetsförmedlingen/ annan uppdragsgivare och utslussare.
 • Skriva intyg till deltagare som de får med sig sista dagen av insatsen.

Verksamhetssamordnaren kan även ses som arbetslagets spindel i nätet och tar också hand om

 • Eventuell sjukanmälan, ordnar vikarie.
 • Stödjer pedagoger vid behov av individuell handledning och stöd för deltagare.
 • Förbereder, håller i och skriver anteckningar vid arbetslagsmöten.
 • Stämmer av arbetslagets dokumentation som loggbok med mera.
 • Löser problem av olika karaktär när de uppstår.

Deltagaradministratör
Deltagaradministratören fungerar som en skolexpedition under genomförandetiden och har hand om sjukanmälan från deltagare och logistisk planering av transporter. Hos oss har deltagaradministratören  även haft ansvar för förmiddagsfika till deltagarna samt inköp av arbetskläder vid behov. Den här personen kan stötta verksamhetssamordnare med ytterligare uppgifter som eventuella papper eller frågor som rör deltagare.

Handledare
Praktisk svenska
Arbetsuppgifter: 
Undervisning enligt schema inklusive förberedelsetid och efterarbete inklusive loggbok samt arbetslagsträffar. Enligt Tolgmodellens upplägg är schemat två pass à tre timmar med inriktning Natur och Kultur samt två pass à tre timmar med inriktning Samhällsorientering.

Har värdskap vid lunch undervisningsdagar, vilket kan innebära att svara på frågor inom varierade områden. Meddelar rekommendationer för deltagare till verksamhetssamordnare. Köper in det material som behövs till undervisningen i samråd med verksamhetssamordnare samt ordnar studiebesök under genomförandeveckorna för deltagarna.

Hälsoträdgård – miljöansvarig
ArbetsuppgifterDeltar på två deltagarpass á tre timmar per vecka. Iordningställande av trädgården före och efter deltagarpass. Skriver loggbok och deltar i arbetslagsträffar. Ansvarar för inköp och förberedande av eftermiddagsfika i trädgården. Överlämnar rekommendationer för deltagare till verksamhetssamordnare.

Hälsoträdgård – aktivitetsansvarig
ArbetsuppgifterPlanering och genomförande av aktiviteter med stöd av forskning inom trädgårdsterapi och med anpassning utifrån deltagargrupp. Två pass á tre timmar per vecka med deltagare. Förberedelsetid och efterarbete inklusive loggbok samt arbetslagsträffar. Ansvarar för inköp av arbetsmaterial som behövs för aktiviteterna i samråd med verksamhetssamordnare. Överlämnar rekommendationer för deltagare till verksamhetssamordnare.

Att notera är att två personal alltid är på plats i trädgården, alltså en person av varje yrkesroll definierad ovan inom hälsoträdgården. Detta på grund av att denna modul är av återhämtande karaktär och öppnar dörren till det privata hos deltagarna. Enskilda samtal kan behövas med enskilda deltagare, och då behöver den andra i personalstyrkan kunna vara kvar hos gruppen.

Handledare på företagspraktik
ArbetsuppgifterHandledning av två praktikanter inom ordinarie verksamhet, eventuellt med anpassade sysslor efter deltagarnas förmåga. Förbereda, genomföra och föra loggbok över två praktikeftermiddagar á tre timmar per vecka. Delta i arbetslagsmöten. Överlämna rekommendationer till verksamhetssamordnaren.

Ambulerande handledare
Arbetsuppgifter2-3 praktikanter per handledare. Förbereda, genomföra och föra loggbok över två praktikeftermiddagar á tre timmar per vecka. Hämta sina praktikanter vid lunchplatsen. Delta i arbetslagsträffar. Överlämna rekommendationer till verksamhetssamordnare. Stämma av med uppdragsgivare från byn kring lämpliga aktiviteter och material att arbeta med. Nivåanpassa uppgifter efter deltagarnas förmågor. Hämta material vid behov.

Utslussning
Utslussare
ArbetsuppgifterFörbereder för deltagarens nästa steg efter Tolgmodellen. Använder kartläggningen som blivit gjord i och med vistelsen i Tolg till att i samråd med handläggare och deltagare komma vidare till ny aktivitet. Det kan exempelvis innebära trepartsmöte med handläggare och deltagare, studiebesök på möjlig praktikplats, telefonsamtal till möjliga arbetsgivare eller utbildningar. Det kan också innebära stöd i digitala verktyg, myndighetskontakter eller ideella organisationer. Utslussaren är del av arbetslaget under genomförandet av Tolgmodellen, vilket innebär att deltagaren känner hen väl. Vi rekommenderar att varje utslussare har ansvar för 1-4 deltagare per omgång.

Transport
Chaufförer mellan tätort och landsbygd
ArbetsuppgifterSkjutsa deltagare från avtalad samlingsplats i tätort på morgonen till platsen för praktisk svenska. Skjutsa deltagare från eftermiddagsaktivitet till avtalad samlingsplats i tätort.

Chaufförer till eftermiddagsaktivitet/studiebesök
ArbetsuppgifterSkjutsa deltagare från förmiddagens aktivitetsplats till eftermiddagens, alternativt till och från studiebesök. Det är praktiskt om den pedagog som undervisar i praktisk svenska kan vara en av dessa chaufförer, och om den ambulerande praktikplatshandledaren kan vara en annan.

Projektorganisation
Administratör/Ekonom
Arbetsuppgifter: Betala ut löner/konsultarvoden etc. Hantera löpande kostnader. Rekvirera pengar från finansiär samt bokföra. Stämma av budget löpande med verksamhetssamordnare och projektägare.

Projektägare
Arbetsuppgifter: Ansvarig för att överenskommelse med uppdragsgivare följs. Eventuellt arbetsgivare till personer som arbetar i projektet, då sysslor som är knutna till arbetsgivaransvar tillkommer. Skriver samverkansavtal med aktuella aktörer för genomförande. Håller löpande kontakt med verksamhetssamordnare och administratör/ekonom.

Konsulter för enstaka tillfällen med deltagare
Arbetsterapeut
Möjligt uppdrag: Vi rekommenderar att ett pass i praktisk svenska har fokus på hälsa. Om kompetens inte finns hos ordinarie personal, bör exempelvis en arbetsterapeut bjudas in för att prata med deltagarna om detta område – att genomföra hälsocoachning. Vid behov kan också samma person ge råd till arbetslaget för att formulera rekommendationer för deltagare som har markant ohälsa. 

Verksamhetsansvarig på studiebesök, 2-4 st per omgång
Arbetsuppgifter: Förbereda och genomföra ett studiebesök på sin verksamhet.

Övrig personal
Handläggare/Kundresurs/Myndighetskontakt
ArbetsuppgifterDeltagarnas kontakt från myndighetshåll. Under pilotomgångarna i Tolg har denna kontakt varit en kundresurs på Arbetsförmedlingen, som såväl arbetat med att hitta deltagare som att besöka Tolg under genomförandeperioden och att vara en del i att överlämna information till nästa steg för deltagarna efter Tolgmodellen. Då Arbetsförmedlingens roll i framtiden i skrivandets stund är osäker, vet vi inte vem som får ansvaret för detta.

Viktigt är att denna person har kunskap om deltagarna och deras situation. Hen behöver också ha kunskap om modellen och vad man gör under deltagarnas tio veckor i Tolg. En kontinuerlig och öppen dialog bör hållas mellan denna person och verksamhetssamordnaren för Tolgmodellen. För bästa möjliga kontinuitet besöker hen Tolgmodellen tre gånger under en genomförandeperiod på tio veckor. Hen är då på plats på ett pass i samhällsorientering där också ansvarig pedagog samt verksamhetssamordnare är på plats:

1. Första dagen, första timmen med Tolgmodellen
Syfte: Förankring för vad deltagare kan förvänta sig i Tolg, samt vad myndigheten har för förväntningar från deltagare. Detta ska ha förmedlats tidigare, men är en viktig repetition att göra. Deltagare får möjlighet att ställa frågor.

2. Tredje eller fjärde veckan
Syfte: Uppföljning för att se hur allt fungerar för deltagarna. Vid behov ges information som finansiär eller arbetslag anser vara viktigt att det kommer fram.

3. Åttonde veckan
Syfte: Start för utslussande verksamhet. Fyrpartsamtal mellan handläggare, deltagare, utslussare och verksamhetssamordnare för att skapa en gemensam plattform kring vad som är lämpligt nästa steg för varje deltagare.

Vi rekommenderar att erbjuda studiebesök inför varje omgång av Tolgmodellen för att möjliga deltagare ska få en så stor förståelse som möjligt för miljön och upplägget för de tio veckorna. Förutom flertalet av arbetslaget, bör även denna myndighetsperson vara med på detta.

Tolk
Aktuell finansiär (för pilotomgångarnas del Arbetsförmedlingen) bistår med tolk när behov finns. Då ett av Tolgmodellens syften är att det ska pratas svenska hela tiden, är dock behovet av tolk begränsat till ett fåtal tillfällen:

 1. Studiebesök på plats innan omgången startar
 2. Intervju med deltagare innan start
 3. Första timmen, första dagen med Tolgmodellen
 4. Eventuellt vid framåtsyftande samtal vid utslussning

Fadder
Detta är en funktion vi efter pilotomgångarna sett ett behov av. Deltagarna i Tolgmodellen har ofta ett behov av att träffa fler människor, framförallt fler svenskar, än vad de har i sitt nätverk. Vi tror därför starkt på att koppla på ideella organisationer i arbetet med Tolgmodellen. Då kan deltagarna få ännu en plattform för sin etablering, sitt välmående och sin känsla av sammanhang. Dessa organisationer kan vara en resurs i såväl deltagarsökning innan en omgång kommer igång som en plats där deltagarna kan engagera sig efter modellens slut. Trots utslussning, är det nämligen svårt att få alla deltagare i ny aktivitet snabbt, och då kan denna plattform bli en viktig del. Då vi ännu inte testat detta, är det viktigt att inför start kartlägga och diskutera samverkan mellan aktuella organisationer i sitt närområde.

Styrgrupp
Om Tolgmodellen genomförs som projekt, bör en styrgrupp tillsättas. Detta för att säkerställa att projektet följer projektplanen, samt för att genomföra ändringsbeslut vid behov. Styrgruppen är ett stöd och vid behov bollplank till verksamhetssamordnaren och bör bestå av såväl representanter från uppdragsivare/myndighet, projektägare och eventuellt arbetsgivare. Någon med kompetens inom hälsoområdet samt pedagogik bör också finnas mer i detta sammanhang. Verksamhetssamordnaren är representant för arbetslaget och lyfter vid behov frågor som kommer upp till styrgruppen.

En styrgruppsmedlem agerar som en positiv ambassadör för projektet och när man har tillfälle, förankrar man projektmålen i sin organisation.   Styrgruppsmedlemmar bereder väg för att projektet ska uppnå sina mål utifrån sin plattform. Det kan exempelvis gälla kontakter med samarbetspartners, att undanröja hinder som projektet stöter på eller att kommunicera projektet i den organisation man tillhör. 


Anpassning till platsen
Tolgmodellen är en flexibel insats som kan anpassas efter plats och behov. Viktigt att komma ihåg är dock att den som arbetar med den här modellen också arbetar med ett mål att se till hela människan. De tre modulerna praktisk svenska, praktik på arbetsplats och hälsoträdgård är alla lika viktiga att deltagarna har på sitt schema. Om någon plockas bort, blir det inte en Tolgmodell utan en annan insats. Inom varje modul finns dock stor flexibilitet, likaså tiden för utförande. Kanske ska ditt arbete med Tolgmodellen pågå längre tid än tio veckor? Eller förflyttar du hälsoträdgården ut i det vilda? Kanske är din målgrupp asylsökande? Eller ser du en möjlighet att utföra Tolgmodellen i stadsmiljö? Möjligheterna är stora, begränsningarna få.