Hälsocoachning

Tolgmodellens fokus på hela människan gör att även arbetsförmågan hos våra deltagare blivit aktuell att utreda. Efter att ha genomfört två pilotomgångar kan vi se ett starkt samband mellan deltagarna i insatsen och vikten av att ha med sig hälsoperspektivet både som handledare och som deltagare.

Eftersom hälsa är en naturlig och självklar grund för möjligheten till aktivitet och arbete påverkar detta alla delar i insatsen. Vid en första anblick kan man tänka sig att det är i hälsoträdgården som hälsoperspektivet framkommer tydligast, men det påverkar även både praktisk svenska och praktik på arbetsplats. Ett exempel från deltagaromgångarna är att det på en praktikplats var lätt att vilja prestera och visa sin kompetens samtidigt som dålig kondition kunde begränsa möjligheter till fysiskt arbete. Även om praktiken var upplagd på halvdagar generade de smärta och träningsvärk i kroppar som var vana vid mer stillasittande. Ett annat exempel är att komplicerade myndighetsärenden för deltagare ledde till stress och därmed svårigheter att koncentrera sig på lektioner i praktisk svenska.

Varje deltagare vill vara stark, frisk och arbetsför. Under de tio veckor som deltagare genomförde Tolgmodellen, framkom möjligheter och begränsningar hos varje individ – vilket innebar att heltidsarbete inte alltid var det som var lämpligt nästa steg direkt efter Tolgmodellen. Vi ville ge deltagarna verktyg att komma vidare efter avslutad insats, även om det ibland innebar andra saker än heltidsarbete. En arbetsterapeut kopplades i omgång två in för att hjälpa oss med hälsocoachning för våra deltagare.

Uppdrag i två steg
Arbetsterapeutens uppdrag genomfördes i två steg:

  1. En halvdag tillsammans med deltagarna
    Arbetsterapeuten deltog under ett lektionspass i praktisk svenska som hade temat hälsa. Vi pratade om allt från sömn och mat till rörelse och stress. Under passet genomfördes också en kort promenad för att arbetsterapeuten skulle kunna både observera och coacha deltagare som behövde det i rörelsemönster.
  2. Vägledning tillsammans för vidare rekommendationer till insatser efter Tolgmodellen.
    Återkoppling av halvdagen med fokus på att hitta rätt väg i framtida rekommendationer där vi bedömde att deltagare behövde hälsoåtgärder i någon form. Arbetsterapeuten kunde här vägleda projektledare och utslussare i möjliga insatser att rekommendera de enskilda deltagarna, vilket var mycket värdefullt då arbetslaget inte hade kompetens inom detta område.

Hälsocoachningen ledde till att deltagare fick konkreta verktyg för sitt eget mående att göra på egen hand och att arbetslaget fick vägledning i vilka insatser man skulle kunna rekommendera efter Tolgmodellen i överlämningen till uppdragsgivaren. I sin tur ledde detta till att de deltagare som behövde det, via utslussningen fick tillgång till insatser inom hälsoområdet som annars inte skulle genomförts. Det gällde såväl utredning av arbetsförmåga som kontakter inom vården.

Reflektion från arbetsterapeut
Såhär berättar vår arbetsterapeut Pernilla Sporre om sitt uppdrag:

Arbetsgruppen uppmärksammade ett behov av stöd gällande deltagarnas arbetsförmåga relaterat till hälsa. Dels behov av kunskap för deltagarna, dels som ett stöd för arbetsgruppen för att kunna gå vidare med individuella rekommendationer.

Som arbetsterapeut vill jag få möjlighet att se deltagarna i reell aktivitet; “deltagande observation”, där deltagaren inte känner sig observerad och det sker i naturliga aktiviteter. Här är det inte aktuellt med regelrätta arbetsförmågebedömningar (vilket är Arbetsförmedlingens uppdrag, inte projektets). Vid detta tillfälle (½ dag) möjliggjordes både transport, måltid, klass och promenad, vilket gav en bred bild av deltagarnas förmågor.

Lektionstillfället handlade om hälsa och dess samband med arbetsförmåga och gav utrymme för gemensam reflektion. Under promenaden gavs också tillfälle för rekommendation och guidning gällande fysisk förmåga, smärta och kondition.

Ovanstående lektionstillfälle följdes upp med ett handledningstillfälle för ett par av deltagarna i arbetslaget där aktuell observation/bedömning diskuterades och steg för det fortsatta arbetet planerades. Handledning är en kraftfull metodik för professionell utveckling, i grupp eller enskilt. Den utgår från den handleddes egna exempel på kritiska och viktiga situationer i arbetslivet. Med hjälp av handledaren (och ev. gruppdeltagare) analyserar och reflekterar den handledde över situationerna och sin egen roll i dem, för att hitta låsningar, resurser och nya handlingsalternativ. En regelbunden handledning för arbetslaget kan gynna deltagarnas process och underlätta arbetet.

Tolgmodellens tredelade fokus är en unik möjlighet att se till hela människan i dess sammanhang. Detta stämmer väl överens med arbetsterapeutens kunskapsgrund, vilket gör det till en fin resurs i arbetslaget. Det kan vara vid enstaka tillfälle då en lektion fokuserar på sambandet mellan hälsa och arbetsförmåga, men också som ett mer generellt stöd både till arbetslag och deltagare utifrån båda dessa aspekter. Att se till hela människan lönar sig, att bli sedd utifrån sina unika förutsättningar skapar möjlighet till hållbara lösningar, där man kan hitta motivation och inre drivkraft.

Uppdragsgivarens/Arbetsförmedlingens förväntan är tydligt fokuserad på snabb återgång i arbete, trots att många av deltagarna varit utanför arbetsmarknaden under många år och har låg svenskkunskap. Under tio veckor i arbetet med Tolgmodellen har deltagarna tagit flera steg klart närmare arbetsmarknaden, men kanske inte alltid enkelt mätbart i produktivitet. En viktig poäng är att arbeta långsiktigt utifrån vad som för varje individ gynnar långsiktigt hållbar arbetsförmåga där självkännedom och acceptans av nuvarande förutsättningar är en viktig del. Med den utgångspunkten är det möjligt att komma igång och efterhand jobba vidare på egen hand för att utöka sin förmåga till den nivå som upplevs lämplig i nuläget. Som arbetsterapeut kunde jag  i detta uppdrag tydligt medverka och stärka denna process, att se till hela människan och dess möjligheter och hinder för utförande av aktivitet och arbete. Detta är också Tolgmodellens unika styrka, fokuset på att se hela människan, inte bara lyfta ut en del, tex arbete eller hälsa, vilket ofta görs av andra samhällsaktörer.

Rekommendation

Tolgmodellens fokus på hela människan gör att hälsoperspektivet är ständigt närvarande. Såväl mental som fysisk ohälsa kan finnas hos våra deltagare. I vardagen med Tolgmodellen bemöter varje handledare detta respektfullt för varje deltagare men ibland kan det också behövas en tydligare inriktning på just hälsa för att komma vidare. Vi rekommenderar därför att använda verktyget Hälsocoachning som beskrivs här även i framtida omgångar av Tolgmodellen. Den blev för våra deltagare till stor nytta både direkt och på lång sikt. Beroende på grupp och behov, kan coachningen utökas. Precis som i övriga delar av Tolgmodellen är det den unika gruppens behov som styr veckorna av genomförande.