Att rekrytera deltagare

Under våra omgångar av Tolgmodellen har vi blivit varse hur viktigt det är att ha ett bra och målgruppsanpassat rekryteringsmaterial. Om man inte har ett bra sätt att presentera sin modell på kan det vara svårt att nå ut till rätt personer även om man vet var dessa finns. Materialet måste vara riktat och läggas på rätt nivå både vad gäller innehåll och det språkliga med tanke på vem man riktar sig till. Efter att ha förstått att handläggarna på arbetsförmedlingen inte hade nog kännedom om modellen så valde vi att skriva ihop ett material riktat till just dem. Det är ju de som sedan ska ha modellen i åtanke när de i sitt arbete möter de arbetssökande.

Till handledarna på arbetsförmedlingen sammanställdes ett enkelt informationsblad där vi beskrev modellens innehåll, syfte och tänkt målgrupp.

Du hittar informationsbladet till Arbetsförmedlingens handledare under mallar och dokument.

Vi upplevde också att det var svårt att förklara modellen för potentiella deltagare. En orsak var naturligtvis språket, en annan var att bilden av den svenska landsbygden var svår att förmedla till personer som aldrig upplevt den. För att väcka intresset hos den målgrupp vi valt att rikta in oss på skapade vi därför ett enkelt bildspel som med hjälp av text på lätt svenska, en berättarröst och miljöbilder tydligt beskrev upplägget av de tio veckorna i Tolg. Filmen kunde vara till hjälp för handläggare på Arbetsförmedlingen vid personliga möten med möjliga deltagare eller vid informationsträffar. Du hittar vår film som riktar sig till deltagare youtube.

En månad innan Tolgmodellen startade bjöd vi även in till ett studiebesök för att intresserade skulle kunna få en än tydligare bild av modellens upplägg. Både handläggare och eventuella deltagare var välkomna. Under studiebesöket berättade vi på plats vad man gör i Tolgmodellen och besökarna fick se sig om i byn och träffa flera av handledarna. I vårt fall bedömde vi att det behövdes tolkar som översatte från svenska till somaliska och arabiska för att all information skulle nå fram. I efterhand kunde vi se att studiebesöket var en välriktad insats för att nå deltagare som verkligen tillhörde den målgrupp som har stor nytta av Tolgmodellen.

Pilotomgångarna av Tolgmodellen riktade sig till nyanlända men vi ser stora möjligheter att adaptera Tolgmodellen till olika sammanhang där hela människan bör vara i fokus.

Exempel på andra möjliga målgrupper:

  • Kombinationsmålgrupp: Personer som står långt från arbetsmarknaden, såväl svenskfödda som nyanlända.
  • Asylsökande
  • Personer som varit långtidssjukskrivna och vill byta inriktning i yrkeslivet.
  • Personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa som vill stabilisera sin plattform.
  • Utrikesfödda kvinnor
  • Ungdomar som har svårt att klara målen i skolan.

Våra omgångar utfördes på den svenska landsbygden men vi ser inga hinder att Tolgmodellen skulle förläggas till helt andra miljöer.

Exempel på andra miljöer som Tolgmodellen skulle kunna utföras i:

  • Stadsmiljö
  • I företagsregi på ett större företag som en del av kompetensförsörjning.