Budget för genomförande

Oavsett om Tolgmodellen ska utföras i löpande form eller som projektform, behövs en budget. Budgetmallen nedan utgår från den budget som användes när Tolgmodellen drevs inom projektet Grön Landsbygdsintegration, men projektspecifika kostnader är exkluderade. Observera att detta bara är en mall och att justeringar behöver göras efter lokala förutsättningar

Om Tolgmodellen genomförs som ett projekt kan det tillkomma kostnader som förstudie, projektledning, projektägare, styrgrupp och efterarbete för att sprida projektresultatet vidare.

Om det finns krav på medfinansierng får man se över vilka poster som kan vara aktuella. I vårt fall hade vi möjlighet att medfinansiera lokalkostnader samt vissa kostnader på praktikplatserna

Vad som inte ingår, men kanske borde…

  • I budgetdokumentet ingår inte kostnader för lunch till deltagare, tolk och eventuell extern utvärdering.
  • I projektet Grön Landsbygdsintegration såg vi det som en stor fördel att ha en extern utvärderare (i vårt fall från Linnéuniversitetet). Vi rekommenderar därför att lägga till en sådan post i budgeten.

Instruktion
Fyll i antal omgångar, deltagare samt deltagarveckor per omgång. Detta slår sedan igenom i uträkningarna

Se över övriga förutsättningar som timpeng, antal handledare, lokalkostnad, körtid och körsträcka för transporter etc

Mallen hittar du om du klickar här. Om du vill ladda ner dokumentet klickar du här.