Tolgmodellens språkundervisning har en praktisk utgångspunkt där omgivningen används som främsta läromedel. Undervisning sker på anpassad nivå med inslag av jämförande diskussioner om kultur. Vi diskuterar likheter såväl som skillnader. Dialog kring händelser och ord i deltagarnas vardag samt samhällsorientering med inriktning på arbetsmarknaden är återkommande.

Upplägg
Lektionspassen har under pilotomgångarna haft följande inriktningar:

Måndag: Samhällsorientering med utrymme för individuell handledning
Tisdag: Vardag, natur och kultur
Onsdag: Samhällsorientering
Torsdag: Vardag, natur och kultur

I samhällsorienteringen ryms allt från diskussioner kring möjliga jobb, platsbanken, lagar och regler, till ordkunskap kopplat till praktikplatser  och egenskaper. Den individuella handledningen på måndagar är främst till för att kartlägga varje deltagares tidigare erfarenheter och diskutera möjliga vägar efter Tolgmodellen.

I inriktningen vardag, natur och kultur pratar vi om årstider, allemansrätt, ordkunskap inom djur och natur, gör studiebesök och mycket annat.

För att se exempel på vad ett lektionspass inom praktisk svenska kan innehålla, kan du klicka här.

Verktygslådan
Varje deltagaromgång har anpassats efter individ och grupp. Det kräver förstås en flexibilitet hos handledaren, men det gör att deltagarna får ut mer av tiden med Tolgmodellen än om alla pass varit förutbestämt enligt en exakt mall innan omgången startat.

För att ha en ram att utgå från, har våra handledare utarbetat en verktygslåda för praktisk svenska. Den publiceras på den här plattformen under 2019. Verktygslådan är baserad på erfarenheter av Tolgmodellen, de teman som finns med där är alla sådana som vi upptäckt att våra deltagare haft nytta av. Hur djupgående varje tema blir, beror på gruppens behov. Självklart finns det fler teman som kan bli aktuella att arbeta med, beroende på Tolgmodellens sammanhang och gruppsammansättning i framtiden.

I Tolgmodellens praktiska svenska befinner vi oss visserligen ofta i ett klassrum, men utgångspunkten är att lära genom att prata och diskutera. Vi väver in praktiska moment för att gynna språkutvecklingen.

Vi poängterar ofta för våra deltagare att det är viktigare att prata än att allt blir korrekt från början. Vi tror verkligen på att man lär sig språk genom att använda det praktiskt, och att ha möjlighet att göra det i en tillåtande miljö stärker både kunskapen och självkänslan hos individen. I Tolgmodellen ska alla deltagare ges utrymme att komma till tals. Resultatet är tydligt, om än inte mätbart. Efter tio veckor med Tolgmodellen har såväl språkkunskapen, som självkänslan stärkts hos varje individ.

Studiebesök
Under varje omgång av Tolgmodellen genomförs minst två studiebeök Eftersom vi i pilotomgångarna har befunnit oss på landsbygden, har vi bland annat besökt en mjölkbonde och en skogsentreprenör. Men, även butiker och snickare har fått besök av oss. Studiebesöken brukar vara mycket uppskattade.

Flexibilitet och samverkan
Det går inte nog poängtera att flexibiliteten i den här typen av undervisning är mycket, mycket viktig. I Tolgmodellen vill vi möta varje människa och varje grupp. Det innebär att ett ämne vi på förhand trott skulle bara vara en liten del av en lektion, kan uppta en hel förmiddag. Det innebär att vi ibland får modellera om i planeringen eftersom man på praktiken upptäckt kunskapsluckor hos deltagare som är viktiga att fylla för att komma vidare. Alla handledare i arbetslaget samverkar för att på bästa sätt stärka individens möjligheter till etablering. Detta är en viktig del i att se till hela människan.