“Helheten är det unika med Tolgmodellen”

Samtal med Jenny Rydhammer, verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen

Jenny Rydhammer är Verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen. Hon har följt projektet under hela genomförandet och haft såväl operativt ansvar på Arbetsförmedlingen för att få igång projektet, som en stödjande och informativ roll till medarbetare och ledningsgrupp. Jenny har även suttit i projektets styrgrupp och varit den som utvärderat projektet utifrån Arbetsförmedlingens indikatorer. 

Att Arbetsförmedlingen valde att satsa på detta projekt har flera orsaker, berättar Jenny. Dels föregicks pilotprojektet av en förstudie, som skapade en god grund att arbeta vidare på. Dels var detta en helt ny typ av insats som Arbetsförmedlingen tyckte var intressant att testa. 

Aktörer på landsbygden är väldigt viktiga för integrationen av nyanlända i Sverige, men ofta saknas det en förankring i det lokala näringslivet, påpekar Jenny. I det här projektet fanns däremot en stark förankring, vilket gjorde att möjligheterna till en helhetsmodell för grön landsbygdsintegration var stora.

Sist men inte minst, var helhetsperspektivet viktigt för att Arbetsförmedlingen skulle satsa på ett pilotprojekt:
– Det mest unika med Tolgmodellen är just helheten med både orienterande kunskaper, praktiskt lärande och hälsofrämjande åtgärder. Det är ett annorlunda arbetssätt och passar väl överens med de generella behoven inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda.

Nöjda deltagare
Generellt menar Jenny att projektet fungerat mycket bra med en väldigt ambitiös projektgrupp, men det har varit svårt att hitta deltagare till projektet samtidigt som Arbetsförmedlingen haft stora strukturella förändringar som påverkat projektets möjligheter. 

– Deltagare har varit nöjda med projektets insatser och många har kommit framåt i sin planering via projektet. Vissa deltagare har även lyckats komma i arbete efter de genomfört Tolgmodellen.

Eftersom Tolgmodellen var en helt ny typ av insats, tog det ett tag för alla samarbetspartners att hitta rätt väg för samverkan. Den första deltagaromgången gav mycket lärdomar som omsattes i förbättringar inför senare omgång, vilket också gav bättre effekt av projektet. En av lärdomarna är vikten av förankring inom alla projektpartners samt samverkan mellan deltagare, projektorganisation och Arbetsförmedlingen. 

Stark förankring viktigt
Den viktigaste framgångsfaktorn för Tolgmodellen och projektet Grön landsbygdsintegration menar Jenny har varit en ambitiös projektgrupp som försökt hitta lösningar och proaktivt försökt förbättra projektet – både för den enskilda deltagaren men också för Arbetsförmedlingen som projektpartner. Om man ska arbeta med Tolgmodellen på annan ort framöver, menar Jenny att det är viktigt med en stark förankring hos alla parter och att det behövs flera samarbetspartners för att insatsen ska fungera.

Hur blev det då med fokuset på hela människan?
– Det var helhetsperspektivet som gjorde att Arbetsförmedlingen valde att gå in pilotprojektet. I grund och botten visar mycket forskning på vikten av att se hela människan inom integration och inte bara fokusera på det arbetsmarknadsinriktade. Ett resultat vi ser är att många av deltagarna i Tolgmodellen har fått en förbättrad hälsosituation genom denna helhet. De har också lärt sig mer om sig själv och sina förutsättningar, avslutar Jenny.

Ingela Eriksson