Upptäckter och justeringar

Efter det att vi nu genomfört flera omgångar av Tolgmodellen, kan vi konstatera att den fungerar väl. Den får såväl en kartläggande som en självkänslehöjande funktion för alla deltagare som varit med under tio veckor. När deltagarna avslutat sin tid i Tolg, vet de vad som är lämpligt nästa steg för dem. På vägen i pilotprojektet har vi adderat några saker till grundmodulerna:

 

Praktik på arbetsplats

I genomförandet av Tolgmodellen har praktik på arbetsplats inom en ordinarie verksamhet funnits alla deltagaromgångar. Redan efter första pilotomgången  uppstod dock behovet av en ny variant av praktikplats – den ambulerande. Den kom till av flera olika anledningar, men i huvudsak dessa två:

  1. Det kan vara svårt för småföretagare att ta emot praktikanter under så lång tid som tio veckor. Även om praktikanterna i Tolgmodellen endast är på plats två eftermiddagar i veckan, kan det kännas som ett stort åtagande att se till att uppgifterna blir bra, varierade och anpassade till dem under hela perioden. Då företagen i vårt närområde  ofta är små, kan det också kännas svårt att ta emot praktikanter då lönsamheten kontra arbetstiden redan kan vara ansträngd. Denna utmaning tror vi kommer att finnas även på andra platser i landet.

  2. Vi såg starka tendenser hos flera deltagare att testa på många olika saker på sin praktikplats. Man ville gärna visa att man både kan måla, snickra, odla med mera. Denna praktikplats är ett sätt att anpassa efter de personer som även framöver antingen vill visa sin kompetens inom flera olika områden eller som vill testa på flera saker för att fundera ut vad man vill och kan arbeta med i framtiden.


Vad är en ambulerande praktikplats?
En ambulerande praktikplats innebär att flera gårdar/företag/föreningar i förtid är vidtalade att agera praktikplats under någon vecka, dock utan aktivt handledaransvar. Tolgmodellen har istället anställda handledare som är med praktikanterna på de olika platserna under hela perioden. Hen stämmer i förväg av med de olika platserna vad som är både möjligt och rimligt att utföra. Handledare med praktikanter utför sedan några olika sysslor på avtalade platser under perioden. Exempel på sysslor kan vara att förbereda odlingsplatser, byggnadsvård, målning av staket, enklare snickeriarbeten, enklare djurskötsel med mera. I Tolg visade snabbt flertalet aktörer i byn intresse för att ställa upp med förutbestämda sysslor enligt dessa premisser och utifrån säsong och deltagarnas premisser utformades praktiken. Den ambulerande praktikhandledaren hade ansvar för 2-3 deltagare per omgång.

Den ambulerande praktikplatsen blev väldigt lyckad. Såväl för deltagare som för byn. Läs gärna intervjun med en av våra handledare för att få mer inblick i detta.

 

Praktisk svenska

Inledningsvis hade den praktiska svenskan i Tolgmodellen ett stort fokus på gröna näringar. När arbetslaget mötte deltagarna insåg vi att detta behövde breddas. Det deltagarna behövde var att öva på att prata svenska och att öva på ord som finns i vardagens språk – oavsett vilket yrke man vill arbeta inom framöver. Vi såg också att man behövde grundläggande information om hur olika samhällsfunktioner fungerar, samt stöd i hur man söker jobb Sverige.


Digitalt arbete
Under våren 2018 framkom önskemål från Arbetsförmedlingen att arbetslaget skulle arbeta med “planeringsverktyget”, ett verktyg som varje deltagare via Arbetsförmedlingens plattform skulle ha tillgång till om man hade mobilt BankId. Planeringsverktyget är ett hjälpmedel för individen att såväl kunna söka jobb, att  aktivitetsrapportera, planera framtida aktiviteter och skriva in sitt CV. Att arbeta med detta var något som välkomnades av arbetslaget. Det blev ett verktyg för att främja ett långsiktigt arbete och för att information skulle nå handläggare på ett effektivare sätt än det tidigare hade varit möjligt inom projektet.

Under deltagaromgången hösten 2018 lades därmed mer tid på att arbeta digitalt och att använda sig av Arbetsförmedlingens plattformar för att hitta rätt väg framåt för varje individ efter Tolgmodellen. Detta blev ett mycket uppskattat inslag i modulen praktisk svenska, som deltagarna hade stor nytta av.

Verktygslåda
Under tiden med Tolgmodellen har en verktygslåda med olika lektionsupplägg efter teman skapats. Här finns både praktiska och teoretiska pass att inspireras av och utgå från.  Dessa olika teman har alla sin grund i vad handledarna inom praktisk svenska sett att deltagare i Tolgmodellen haft behov av eller glädje av att diskutera. Verktygslådan har kommit till i samma anda som Tolgmodellen i övrigt – att anpassa efter individ och grupp. Verktygslådan kommer under våren 2019 att publiceras i denna handbok för att underlätta för nya platser att arbeta med praktisk svenska.

 

Hälsoträdgård

Då deltagarna i Tolgmodellen inte är sjukskrivna har de ofta mycket kraft att göra saker. Det huvudsakliga behovet är att känna en känsla av sammanhang, vilket framkommit både i aktiviteter och i diskussioner i hälsoträdgården. Grundupplägget för eftermiddagarna har därmed i alla pilotomgångar varit detsamma, men aktiviteterna har blivit något mer gemensamma och större än vi först tänkt att de skulle vara. Kraften och viljan att göra saker tillsammans har varit stark. 

Tiden för samtal har varit återkommande viktigt för deltagarna i Tolgmodellen. Mer än vad vi först kunde ana. Samtalen har visat sig bli en viktig funktion för att uttrycka sig i sin egen takt och utifrån egna tankar, att fråga saker man undrar över, att öva på ord och att få en känsla av sammanhang. 

 

Utslussning

Efter tio veckor med Tolgmodellen vet varje deltagare vad som är lämpligt nästa steg att ta. Vi som arbetar med modellen har tillsammans lärt känna individerna utifrån flera perspektiv. Modellen har verkligen en kartläggande effekt. Men. Att vidareförmedla och sedan direkt docka an till en ny aktivitet visade sig vara svårt för deltagarna. På grund av detta har det i Tolgmodellen lagts till en utslussande funktion.  

Utslussningen innebär extra handledartid för att ta första kontakter med till exempel möjliga praktikplatser, utbildningar och handläggare för att förankra rekommendationer efter Tolgmodellen för varje deltagare. Varje deltagare har en egen utslussare som de lärt känna i Tolg. Hen blir länken mellan tiden i Tolg och nästa steg. Utslussaren är anställd av Tolgmodellen för att lämna över information kring vad deltagaren gjort i Tolg och vad som är lämpligt nästa steg att ta för individen. Utslussarens arbetstid är begränsad till ett visst antal timmar, beslutade inom projektet. Aktiviteterna skiljer sig från deltagare till deltagare, beroende på vad som gagnar individen mest.

Utslussningen pågår främst efter tiden med Tolgmodellen, men arbetet påbörjas redan i slutet av de tio veckorna för att övergången ska kännas mer naturlig och hoppfull. Resultatet av utslussningen är tydlig – fler deltagare påbörjar snabbare en ny aktivitet.

 

Resultat

Att dra slutsatser kring vad de långsiktiga effekterna blir för den enskilde individen och i stort är ännu väl tidigt att göra. De resultat vi har är platsbundna och än är det inte tillräckligt många deltagare som genomfört Tolgmodellen för att vi med säkerhet ska kunna säga hur modellen fungerar. Men. Ändå. Det är tydligt att alla som genomfört tio veckor med Tolgmodellen har stor nytta av den. Självkänslan höjs, språket utvecklas, nätverket utökats. Förståelsen för hur samhället fungerar ökar och viljan att ta nästa steg är stark. Självkänslan har stärkts och känslan av sammanhang likaså. Och eftersom Tolgmodellen visat sig få en stark kartläggande effekt för varje person, är möjligheterna att hitta vad som passar varje individ bäst framöver stora.

De tre olika modulerna gör att vi möter deltagarna i olika situationer och det är tydligt att alla behövs för att verkligen kunna se hela människan. Vi tror fortfarande att en kombinationsmodell som ser till hela människan vid etablering främjar både individ och samhälle. Nu är det dags att förankra detta vidare och ta modellen till andra platser. 

 

 

Skribent: Ingela Eriksson